• За публикуване на мнения (коментари) в Otgovorite.bg се изисква потребителят да е регистриран. Регистрирането е безплатно и става чрез активен e-mail или facebook профил
 • Освен да публикува, всеки регистриран потребител има право и да оценява мненията на другите потребители. За да покаже отношението на аудиторията към изразеното мнение, системата ни автоматично променя визията на коментарите в зависимост от рейтинга им
 • До всеки коментар има знаци „палец нагоре и „палец надолу“, чрез които се гласува съответно за положително и отрицателно отношение към коментара
 • Право да гласуват имат всички потребители, включително и нерегистрираните
 • Всеки има право дакачва свои авторки снимки по- темата или да дава подробна информация свързана с нея, да редактира и променя своя коментар по всяко време

Otgovorite.bg не толерират мнения от рода на:

 • Спам или непоискани търговски съобщения
 • Нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа, верска основа и омразна реч
 • Призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие
 • Обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в коментарите
 • Лични данни според Закона за защита на личните данни
 • Съдържание изцяло на чужд език
 • Информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции и други приложими норми

Модерация

 • Мнения, които не отговарят на правилата за коментиране, могат да бъдат премахнати от модераторите на Otgovorite.bg
 • Във всеки коментар има знак „!“ (Сигнализирай за неуместен коментар). С натискането му потребителите на Otgovotite.bg алармират модераторите да отделят специално внимание на проблемния коментар

Последствия при премахване на коментар от модератор

 • Изтриване на коментар без никакви последствия за потребителя. Това се прави при очевидна техническа грешка, качване на недовършен пост и т.н. В този случай коментарът просто изчезва.
 • Премахване на коментар заради нарушаване на правилата за коментиране. В такива случаи вместо поста на потребителя се появява надпис „Този коментар е скрит заради нарушаване на правилата“
 • Бан на профила. В зависимост от тежестта на нарушението и преценката на модератора, профилът на потребителя може да бъде блокиран за 24 часа, 72 часа или 7 дни. При системно или тежко нарушаване на правилата, потребителят може да бъде блокиран за неопределен срок

За връзка с модераторския екип на Otgovorite.bg

 • Съобщение чрез линка „Връзка с модератор“, който е в профила на регистрираните потребители.
 • E-mail до info@otgovorite.bg за потребителите с блокирани права. Писмото трябва да е изпратено от пощата, с която потребителят се е регистрирал.

Отказ от отговорност

 • Otgovorite.bg не поема отговорност за съдържанието на коментарите. Отговорността за съдържанието е изцяло на коментиращия. Въведените правила са с цел да се осигури по-комфортна среда за коментиращите във онлайн списанието

Сигнали от засегнати лица

 • Засегнати в коментари физически и юридически лица могат да подадат сигнал за премахване на съответния коментар на e-mail: info@otgovorite.bg
 • В писмото трябва да има мотиви защо се иска изтриването на коментара и доказателства, че засегнатото лице е това, за което се представя, както и линк към материала, под който е проблемният коментар.
 • Екипът модератори си запазва правото да прецени мотивите и да вземе решение дали коментарът да бъде изтрит.
 • Одобрените за изтриване теми и конкретни мнения ще бъдат заменени от надпис „Коментарът беше премахнат по сигнал на засегнато лице

Актуализиране на правилата за коментиране

Правилата за коментиране могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, като промяната ще е видима на тази страница