Политика за поверителност Otgovorite.bg

Условия за поверителност и конфиденциалност:
 • Като използва платформата Otgovorite.bg, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени за нуждите на правилното функциониране на платформата, съгласно споразумението между тях
 • Otgovorite.bg. запазва правото си да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 • Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и могат да се използват от Otgovorite.bg. за рекламни цели и за целите на поддръжка на определени функционалности на услугата
 • Otgovorite.bg. изрично уведомява Потребителя, че никой не може да ползва личните му данни за рекламни цели без неговото съгласие
 • Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му дали съгласието си за това
 • Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата Otgovorite.bg., както и друга информация, включително и рекламна от Otgovorite.bg и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр
Ограничения на Отговорности:
 • При публикуване на съдържание, Otgovorite.bg се стреми да поддържа точна, вярна информация, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски
 • Otgovorite.bg не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията
 • Otgovorite.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация
 • Otgovorite.bg не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има препратки
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 • Otgovorite.bg може да измени споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на споразумението за ползване платформите на сайта. Ако изрично не е указано друг промяната влиза в сила от деня на нейното публикуване.
 • Потребителят се задължава да следи за изменения на общите условия и по този начин да се запознава с евентуалните промени на споразумението при всяко ползване на сайта Otgovorite.bg.
 • Всяко използване на сайта по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Otgovorite.bg промени.
 • Отказът за приемане на промените води до прекратяване на право за потребителски профил и публикуване на статия съгласно условията на настоящото Споразумение.с Otgovorite.bg